วารสารเทคโนโลยีสุรนารี มีอายุน้อยกว่า 10 ปี (แต่ถูกอ้างอิงอย่างต่อเนื่องทุกปี)วารสารเทคโนโลยีสุรนารีเป็นวารสารวิชาการ กำหนดออกราย 3 เดือน จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ. ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์และนักวิชาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บทความที่ลงพิมพเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ โดยบทความที่จะนำลงตีพิมพ์จะต้องได้รับการพิจารณาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา (peer review)

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเรื่อง
“ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ (Research on Citation Impact Factor for Thai Academic Journals)” ของ ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระบุว่าในปี พ. ศ. 2542 วารสารเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเพียงวารสารเดียวในกลุ่มวารสารที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี ที่มีการอ้างอิงถึงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในช่วง 5 ปี โดยมีตัวดัชนีบ่งชี้คุณภาพของวารสาร คือ JIF (Journal Impact Factor) ในระดับสูงสุด คือ 0.135

ที่มา

ความคิดเห็น