ก.พ. ปรับปรุง ป.ตรี 1.5 หมื่น ป.โท 1.7 หมื่น ป.เอก 2.0 หมื่น (บาท)


ก.พ.เดินหน้านโยบายปริญญาตรี 1.5 หมื่น เตรียมชงครม.ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปริญญาตรี 1.5 หมื่นบาท ปริญญาโท 1.7 หมื่น ปริญญาเอก 2 หมื่น มีผล 1 ม.ค.2555 อัดงบ 7,000 ล้าน จ่ายเบี้ยยังชีพ โปะเงินข้าราชการที่อายุงาน 1-10 ปี แต่เงินเดือนยังไม่ถึง 1.5 หมื่น 

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้สำนักงาน ก.พ.จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา กฎก.พ.ว่าด้วยเรื่องการรับเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. .... เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ข้าราชการแรกบรรจุที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือน 15,000 บาท เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 โดยจะเสนอให้ข้าราชการแรกเข้าในระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ 11,000 บาทในปีงบประมาณ 2555 และเพิ่มเป็น 15,000 บาทในปี 2556 

ส่วนอัตราเงินเดือนแรกเข้าข้าราชการระดับปริญญาโทจะอยู่ที่ 17,000 บาทต่อเดือน และข้าราชการระดับปริญญาเอกที่ 20,000 บาทต่อเดือน 


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้าราชการที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2555 และข้าราชการที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1-10 ปีแต่ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมีการปรับ จะได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มเติม เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วจะเท่ากับเงินเดือนที่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่จบปริญญาตรี ที่ 15,000 บาท ใช้งบประมาณ 7 พันล้านบาท ซึ่งจะต้องขอแปรญัตติเพิ่มเติมจากคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 หลังจากนั้นในปี 2556 เงินเดือนของข้าราชการจะปรับขึ้นตามอัตราที่กำหนดโดยที่ไม่ต้องมีการจ่ายค่าครองชีพเพิ่มเติมในแต่ละเดือน 

การปรับอัตราเงินเดือนในส่วนนี้ไม่ได้เป็นการปรับเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ และยังไม่มีการปรับเงินเดือน ผู้บริหารและข้าราชการการเมือง โดยคณะกรรมการ ก.พ.เห็นว่าประเทศอยู่ในช่วงที่ต้องการใช้งบประมาณจำนวนมากในการฟื้นฟูประเทศ เรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการการเมืองเป็นเรื่องที่สามารถชะลอเอาไว้ก่อนได้ 

สำหรับข้าราชการที่รับราชการเกิน 10 ปี  จะไม่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนในครั้งนี้ แต่จะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนแน่นอน ในช่วงที่มีการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ ซึ่งก่อนจะปรับโครงสร้างเงินเดือนต้องประเมินสถานะการเงินของประเทศและการใช้งบฟื้นฟูฯ ต่างๆ ให้แน่ใจก่อนดำเนินการ 

การปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบจะต้องประเมินถึงสถานการณ์ทางการเงินของประเทศด้วย ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนในขนาดนี้ ในส่วนที่จะเสนอให้ ครม.เป็นการดำเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลได้วางไว้ นายนนทิกร กล่าว 

เลขาธิการ ก.พ. อธิบายว่า การปรับขึ้นเงินเดือนตามรูปแบบที่ ก.พ.จะเสนอให้ ครม.พิจารณาไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย เพราะไม่ได้เป็นการแก้ไขบัญชีเงินเดือนที่อยู่ท้ายพระราชบัญญัติบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เป็นเพียงการแก้ไขกฎ ก.พ.เรื่องการรับเงินเดือนข้าราชการเท่านั้น ซึ่งการดำเนินการตามแนวทางนี้จะทำให้เงินเดือนข้าราชการตันเร็วขึ้น โดยเฉพาะข้าราชการที่จบปริญญาเอก ก.พ.จึงต้องแก้ไขกฎ ก.พ.ให้ข้าราชการที่เงินเดือนตันได้รับเงินเดือนในชั้นชำนาญการได้

ที่มา

ความคิดเห็น