ลักษณะของ ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์นิยามอาชีพ

ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ เกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำและจัดการเกี่ยวกับการสร้าง การประกอบ การซ่อมแซมเครื่องจักรกลและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม บำรุงรักษาและตรวจซ่อมเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซี และเครื่องจักรกลที่ใช้ฐานควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สภาพการจ้างงาน

ผู้ประกอบอาชีพนี้ในหน่วยงานภาครัฐ จะมีความต้องการจ้างงานค่อนข้างน้อย แต่สำหรับภาคเอกชนมีความต้องการจ้างงานมาก ซึ่งจะได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 8,000 บาทขึ้นไป พร้อมทั้งสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานและอาจได้รับโบนัสตามข้อตกลงกับสถานประกอบกิจการ เวลาการทำงานปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง และมีวันหยุดตามวันนักขัตฤกษ์


ในสภาพปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงมากทางด้านการผลิต ทั้งในแง่คุณภาพ ปริมาณ และต้นทุนการผลิต โดยมีการนำเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง นอกจากนี้ยังเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต การปรับสภาพการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด รวมทั้งการลดและกำจัดมลภาวะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 90001

อุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ที่ใช้หุ่นยนต์ หรือแขนกลปฏิบัติงานแทนการใช้แรงงานคน โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน และอุตสาหกรรมอื่นในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัจจุบันสถาบันการศึกษายังไม่สามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้ได้ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เพียงพอ 

ดังนั้น คาดว่าช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน และมีโอกาสเลือกโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าอีกหลายปี

ความคิดเห็น